Chức năng và nhiệm vụ Ban Pháp Chế

a) Chức năng

Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

b) Nhiệm vụ

-  Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện các nội dung:

  • Xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến; tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn;
  • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong doanh nghiệp;
  • Tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn;
  • Tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài (nếu có); có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của Tập đoàn.

10017302-judge-gavel-with-law-books-and-scales-vector-illustration-

-  Làm các thủ tục thành lập, giải thể, sáp nhập, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn, của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) đúng theo luật định.

-  Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo hợp đồng do các bộ phận khác của Tập đoàn soạn thảo trước khi trình Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng (nếu có).

-  Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho người lao động.

-  Tham mưu, giúp việc cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực được phân công theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

-  Xây dựng và và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Tập đoàn.

-  Các nhiệm vụ khác theo quy chế của Tập đoàn, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Pháp chế và quy định của pháp luật.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Pháp chế

-  Quản lý, điều hành hoạt động của Ban Pháp chế theo Quy chế của Ban, quy chế của Tập đoàn và quy định của Pháp luật.

-  Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc bộ phận mình phụ trách.