• thiet-ke-van-phong

    Giới thiệu Ban kiểm soát

    Ban Kiểm soát có 03 thành viên, trong đó: phải có 01 thành viên có chuyên môn kỹ thuật về nghành sản xuất kinh doanh của Công ty; 01 chuyên viên có chuyên môn về tài chính kế toán. Trưởng ban kiểm soát phải là cổ đông.

    Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát là 05 năm. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại; trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.

    Thành viên ban kiểm soát được hưởng thù lao và tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định.