• 9ab609154803a75dfe12

    Ban Quản lý Chợ Bách hoá Rạch Sỏi

    a) Chức năng

    Đại diện Tập đoàn quản lý các hoạt động của Chợ Bách hóa Rạch sỏi (Chợ) theo Quy chế của Tập đoàn và quy định của pháp luật.

    b) Nhiệm vụ

    - Tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của BQL theo Quy chế tổ chức hoạt động của BQL và Nội quy quản lý của Chợ;