• 234

    Ban quản lý Hoa Viên Vĩnh Hằng

    a) Chức năng

    Tham mưu về quản lý hoạt động và kinh doanh bán hàng và dịch vụ của Hoa viên Vĩnh Hằng.

    b) Nhiệm vụ

    - Thực hiện đúng các nội dung được quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Hoa viên Vĩnh Hằng do Tổng Giám đốc Tập đoàn ký ban hành;