• hoidongquantri17

  Hội đồng quản trị

  Ông: Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại Hội

  Ông: Phạm Văn Lợi – Thành viên HĐQT

  Ông: Lê Trọng Ngọc - Thành viên HĐQT

  Bà: Nguyễn Thị Hoa Lệ - Thành viên HĐQT

  Bà: Nguyễn Thị Diệu Trâm - Thành viên HĐQT

  Ông: Nguyễn Hữu Hoài Phương - Thành viên HĐQT

  Ông: Trương Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT