• thicongxaylap

    Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp Thi công

     a) Chức năng

    Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp. Trực tiếp quản lý, điều hành và thực hiện thi công xây lắp của Tập đoàn.