• thiet-ke-van-phong

    Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng Công ty

     a) Chức năng

    - Tham mưu giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quản lý và sắp xếp bộ máy tổ chức, bồi dưỡng về quy hoạch cán bộ, bố trí nhân sự (cho các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc), thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước đối với người lao động, điều hành công tác hành chính, quản trị đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.