Ban Quản lý Chợ Bách hoá Rạch Sỏi

a) Chức năng

Đại diện Tập đoàn quản lý các hoạt động của Chợ Bách hóa Rạch sỏi (Chợ) theo Quy chế của Tập đoàn và quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ

– Tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của BQL theo Quy chế tổ chức hoạt động của BQL và Nội quy quản lý của Chợ;

– Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: Trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và các hoạt động khác trong phạm vi quản lý của BQL Chợ phù hợp với các quy định của pháp luật;

– Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí Chợ theo quy định của pháp luật;

– Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi Chợ;

– Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của BQL Chợ và báo cáo định kỳ cho Tập đoàn hoặc theo yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định;

– Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, thiết bị và kết quả tài chính của BQL Chợ theo quy chế của Tập đoàn và quy định của pháp luật;

– Xây dựng và và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Tập đoàn.

– Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy chế của BQL Chợ, quy chế của Tập đoàn và quy định của pháp luật có liên quan.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Quản lý Chợ

– Quản lý, điều hành hoạt động của Ban Quản lý Chợ theo quy chế của Ban, quy chế Tập đoàn và theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc bộ phận mình phụ trách.