Ban quản lý Hoa Viên Vĩnh Hằng

a) Chức năng

Tham mưu về quản lý hoạt động và kinh doanh bán hàng và dịch vụ của Hoa viên Vĩnh Hằng.

b) Nhiệm vụ

– Thực hiện đúng các nội dung được quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Hoa viên Vĩnh Hằng do Tổng Giám đốc Tập đoàn ký ban hành;

– Thực hiện hợp đồng mua bán nền mộ, thi công xây dựng mộ với đơn vị thi công; các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa và cung ứng các dịch vụ về địa táng, hỏa táng, chăm sóc các phần mộ, lưu giữ tro cốt, dịch vụ mai táng, dịch vụ cho thuê xe tang; kinh doanh các mặt hàng về tâm linh, trang trí của mộ phần… theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang; xây dựng các chương trình khuyến mãi, hậu mãi, chăm sóc khách hàng; làm thủ tục cấp giấy tờ nền mộ; bảo hành nền mộ và các dịch vụ khác (nếu có) của Hoa viên Vĩnh Hằng;

– Tiếp nhận, quản lý, vận hành và bảo dưỡng các hạng mục, công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Hoa viên; chăm sóc cây xanh của Hoa viên Vĩnh Hằng;

– Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vệ sinh trong các hoạt động mai táng; bảo đảm về vệ sinh môi trường trong nghĩa trang; lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang;

– Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc mang tính thống nhất và đạt hiệu quả cao;

– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của BQL Hoa viên, Quy chế của Tập đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc BQL Hoa viên

– Quản lý, điều hành hoạt động của BQL Hoa viên theo quy chế của Ban, quy chế Tập đoàn và theo quy định của Pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước BanTổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc BQL Hoa viên do Tổng Giám đốc Tập đoàn ký hợp đồng lao động; trực tiếp tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ thuộc BQL Hoa viên theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn.