CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

a) Chức năng
Tham mưu cho Tổng Giám đốc Tập đoàn thực hiện về chế độ kế toán, công tác quản lý tài chính theo quy chế của Tập đoàn và quy định của pháp luật
b) Nhiệm vụ
– Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng xây dựng Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ;
– Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách kế toán, tài chính, thống kê;
– Lập kế hoạch và thực hiện công tác quản lý thu – chi hàng tháng, quý, năm đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả; cân đối nguồn thu, chi và điều hoà sử dụng vốn trong toàn Tập đoàn; tổng hợp công nợ phải thu – nợ phải trả và đề xuất xử lý theo quy định;
– Xác định các chi phí, giá thành, tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động SXKD;
– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế; bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;
– Thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho người lao động;
– Xây dựng và và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Tập đoàn.
– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Phòng Kế toán – Tài vụ, Quy chế của Tập đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan.
c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng (Trưởng phòng Kế toán Tài vụ)
– Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kế toán theo quy chế của Phòng, quy chế của Tập đoàn và theo quy định của Pháp luật.
– Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc bộ phận mình phụ trách.