Chức năng và nhiệm vụ phòng kinh doanh

a) Chức năng

Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động SXKD đúng ngành nghề, đúng pháp luật, mang lại hiệu quả cao;

b) Nhiệm vụ

– Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh; lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Tập đoàn;

– Phối hợp các Phòng, Ban trực thuộc Tập đoàn nghiên cứu thị trường, khai thác và tìm kiếm khách hàng; theo dõi, kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

– Tổng hợp, phân tích các hoạt động SXKD toàn Tập đoàn; lập báo cáo và các văn bản khác liên quan công tác sản xuất kinh doanh cho các kỳ họp giao ban, họp HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên, bất thường hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

– Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tiền lương hàng năm; kế hoạch thu hàng tháng, quý, năm; kế hoạch vốn để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giúp Ban Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

– Soạn thảo hợp đồng, thanh lý, các thủ tục thanh quyết toán và thu hồi công nợ lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công xây lắp thuộc nguồn vốn bên ngoài;

– Lập phương án và thực hiện huy động vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, vốn vay và các nguồn vốn khác; quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan công tác cổ phần, cổ phiếu của Tập đoàn theo quy định.

– Tổng hợp, quản lý, theo dõi và tham mưu Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài sản thuộc sở hữu Tập đoàn.

– Quản lý, thống kê theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các hợp đồng kinh tế liên quan sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;

– Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của Tập đoàn.

– Xây dựng và và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Tập đoàn.

– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Phòng Kinh doanh, Quy chế của Tập đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Kinh doanh

– Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kinh doanh theo quy chế của Phòng, quy chế của Tập đoàn và theo quy định của Pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc bộ phận mình phụ trách.