CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ PHÒNG KỸ THUẬT

a) Chức năng

Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; tư vấn hỗ trợ Văn phòng Tư vấn Khảo sát thiết kế về lĩnh vực pháp lý, kỹ thuật xây dựng. Nghiên cứu áp dụng tiến bộ, các chính sách và quy định mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

b) Nhiệm vụ:

– Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về kỹ thuật xây dựng, các hệ thống văn bản pháp lý thuộc lĩnh vực xây dựng;

– Chủ động nghiên cứu thị trường, khai thác và tìm kiếm khách hàng;

– Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình, hạng mục công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn làm chủ đầu tư và các công trình thuộc nguồn vốn khác;

– Thẩm tra hồ sơ quyết toán các công trình, hạng mục công trình do Tập đoàn làm chủ đầu tư và các nguồn vốn khác;

– Tư vấn giám sát các công trình do Tập đoàn làm Chủ đầu tư và các công trình nguồn vốn khác;

– Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch về hợp đồng phát hành, khối lượng hoàn thành, doanh thu, tiền về theo tháng, quý, 6 tháng, năm của Phòng Kỹ thuật và gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quy định;

– Xây dựng và và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Tập đoàn;

– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Phòng Kỹ thuật, Quy chế của Tập đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Kỹ thuật

– Quản lý, điều hành hoạt động Phòng Kỹ thuật theo quy chế của Phòng, quy chế của Tập đoàn và theo quy định của Pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc bộ phận mình phụ trách.