CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP THI CÔNG

 a) Chức năng

Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp. Trực tiếp quản lý, điều hành và thực hiện thi công xây lắp của Tập đoàn.

b) Nhiệm vụ

– Chủ động nghiên cứu thị trường, khai thác và tìm kiếm khách hàng;

– Tổng hợp hồ sơ của các phòng, ban trực thuộc Tập đoàn trong công tác lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, năng lực và các hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và của Chủ đầu tư; tổ chức đấu thầu thi công xây lắp hoặc đấu thầu tư vấn xây dựng.

– Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư (công trình thuộc các nguồn vốn) để tổ chức quản lý, triển khai thi công đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng công trình và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường;

– Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch: hợp đồng phát hành, khối lượng hoàn thành, doanh thu, tiền về theo tháng, quý, 6 tháng, năm và gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quy định;

– Lập khối lượng – biểu giá hợp đồng, tiến độ công trình đối với hợp đồng thi công nội bộ Tập đoàn và bên ngoài.

– Quản lý về hợp đồng thi công xây lắp, khối lượng hoàn thành, tạm ứng, vay, thanh toán, quyết toán,… của các đội thi công; quản lý, theo dõi hợp đồng lao động của người lao động do đội trưởng đội thi công ký hợp đồng theo ủy quyền của Tổng Giám đốc;

– Thực hiện bảo hành công trình xây dựng theo quy định;

– Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của các đội thi công. Phối hợp với Văn phòng Tập đoàn quản lý lao động tại công trường; tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động; cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; thực hiện các chế độ chính sách khác đối với người lao động của các đội thi công;

– Xây dựng và và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Tập đoàn.

– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Xí nghiệp Thi công, Quy chế của Tập đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan.

civil_0

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Xí nghiệp Thi công.

– Quản lý, điều hành hoạt động của Xí nghiệp Thi công theo quy chế quy chế của Tập đoàn, quy chế của Xí nghiệp Thi công  và quy định của pháp luật.

– Chủ động tiếp cận và tạo mối quan hệ với các chủ đầu tư khác để nắm bắt thông tin về các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư; tham mưu cho lãnh đạo Xí nghiệp Thi công lập kế hoạch tham gia thi công.

– Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc bộ phận mình phụ trách.

d) Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội trưởng Đội thi công:

d.1. Nhiệm vụ:

– Tổ chức thi công theo đúng hợp đồng của Tập đoàn đã ký kết. Tuân thủ các quy trình, quy phạm của bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động; chấp hành báo cáo, kiểm tra, nghiệm thu từng phần đến khi hoàn thành công trình và bảo hành theo quy định;

– Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ đầu tư, chịu sự quản lý toàn diện của Xí nghiệpThi công và các ngành chức năng theo quy định;

– Tạo nguồn vốn và thiết bị trong quá trình xây lắp. Hạch toán theo quy chế của Tập đoàn;

– Chủ động tiếp cận và tạo mối quan hệ với các chủ đầu tư khác để nắm bắt thông tin về các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư; tham mưu cho lãnh đạo Xí nghiệp Thi công lập kế hoạch tham gia thi công.

– Tổ chức huấn luyện cho công nhân về an toàn lao động, vệ sinh lao động; kết hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn thuộc Tập đoàn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động;

– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Đội thi công, Xí nghiệp Thi công, Quy chế của Tập đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan.

d.2. Quyền hạn:

– Ký hợp đồng lao động theo thời vụ với người lao động theo ủy quyền của Tổng Giám đốc, quy chế của Tập đoàn và quy định của pháp luật về lao động. Đội trưởng Đội thi công được chủ động tăng, giảm, khen thưởng, kỷ luật người lao động trong phạm vi quyền hạn của mình.

– Các quyền hạn khác theo quy chế của Tập đoàn và quy định của pháp luật.