chức năng và nhiệm vụ văn phòng công ty

 a) Chức năng

– Tham mưu giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quản lý và sắp xếp bộ máy tổ chức, bồi dưỡng về quy hoạch cán bộ, bố trí nhân sự (cho các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc), thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước đối với người lao động, điều hành công tác hành chính, quản trị đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

– Là đầu mối tổ chức các sự kiện của Công ty và giải quyết các công việc hàng ngày ở lĩnh vực được Tổng Giám đốc phân công Văn phòng Công ty quản lý.

b) Nhiệm vụ

– Về công tác tổ chức, nhân sự: Tham mưu về xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý; quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác có liên quan đối với người lao động; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng hệ thống quy chế và các văn bản khác phục vụ quản lý; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành hệ thống quy chế, nội quy của Tập đoàn.

– Về công tác hành chính, quản trị: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm và quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, thiết bị bảo hộ lao động và các vật dụng cần thiết khác phục vụ hoạt động SXKD; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu; quản lý trang web; thực hiện công tác bảo vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ của Tập đoàn.

– Phối hợp với Phòng Kế toán Tài vụ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trình lãnh đạo Tập đoàn quyết định ban hành.

– Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo cho người lao động làm việc tại Tập đoàn trong môi trường không ồn, không nóng, đầy đủ ánh sáng, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và môi trường.

– Phối hợp với các phòng ban có liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ… tại Tập đoàn và các công trình, dự án của Tập đoàn thực hiện thi công.

– Xây dựng và và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Tập đoàn.

– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Văn phòng, Quy chế của Tập đoàn và quy định của pháp luật có liên quan.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh Văn phòng

– Quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng Tập đoàn theo Quy chế Văn phòng, quy chế của Tập đoàn và quy định của Pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc bộ phận mình phụ trách.