Chức năng và nhiệm vụ văn phòng tư vấn khảo sát thiết kế

Văn phòng Tư vấn khảo sát – Thiết kế do Tổng Giám đốc công ty ra quyết định thành lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc. Được phép sử dụng tên và con dấu của công ty khi giao dịch trong lĩnh vực tư vấn khảo sát – thiết kế. Văn phòng Tư vấn khảo sát – Thiết kế có nhiệm vụ sau :

Văn phòng Tư vấn khảo sát – Thiết kế có 3 bộ phận, chức năng và nhiệm vụ của 3 bộ phận như sau