Nhà hàng Hoa Biển – Cánh Buồm

a) Chức năng

Tổ chức tiệc cưới, tiệc theo chủ đề tại Nhà hàng, tại cơ quan hoặc nhà riêng của khách hàng; tổ chức sự kiện; phục vụ khách theo tour du lịch; tổ chức các dịch vụ ăn, uống khác.

b) Nhiệm vụ

–    Chủ động trong kinh doanh, tạo dựng thương hiệu nhằm khai thác, thực hiện tốt nhất các chức năng của Nhà hàng;

–    Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm;

–    Tổ chức quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ của Nhà hàng;

–    Chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh nhà hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Nhà hàng theo quy định của pháp luật;

–    Phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong hoạt động của Nhà hàng;

–    Lập, kiểm tra và cung cấp chứng từ đầy đủ, đúng thời gian; chấp hành chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

– Xây dựng và và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất cao trong giải quyết công việc của Tập đoàn.

– Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Nhà hàng, Quy chế của Tập đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Nhà hàng

– Quản lý, điều hành hoạt động của Nhà hàng Hoa Biển – Cánh Buồm theo quy chế của Nhà hàng, quy chế Tập đoàn và theo quy định của Pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Được quyền đề nghị tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc Nhà hàng do Tổng Giám đốc Tập đoàn ký hợp đồng lao động; trực tiếp tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ thuộc Nhà hàng theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn.